Нэр Байгуулагдсан он Номын сангийн түүх Бүтэц, зохион байгуулалт Номын сангийн фонд Номын сангийн үйлчилгээ Лавлагаа номзүйн ажил Номын сангийн мэдээллийн технологи Номын сангийн хүний нөөцийн асуудал Номын сангийн удирдлагын асуудал Санхүүжилт Дүрэм Номын сангийн үйл ажиллагааны тайлан Эрхзүйн актууд Номын сангийн үзэл баримтлал Удирдлага, зохион байгуулалтын баримт бичгүүд Аргазүйн материалууд Төсөл хөтөлбөрүүд Номын сангийн зураг Видео Бусад Шуудангийн хаяг Утас И-мэйл хаяг Вэбсайт
Нэр Байгуулагдсан он Номын сангийн түүх Бүтэц, зохион байгуулалт Номын сангийн фонд Номын сангийн үйлчилгээ Лавлагаа номзүйн ажил Номын сангийн мэдээллийн технологи Номын сангийн хүний нөөцийн асуудал Номын сангийн удирдлагын асуудал Санхүүжилт Дүрэм Номын сангийн үйл ажиллагааны тайлан Эрхзүйн актууд Номын сангийн үзэл баримтлал Удирдлага, зохион байгуулалтын баримт бичгүүд Аргазүйн материалууд Төсөл хөтөлбөрүүд Номын сангийн зураг Видео Бусад Шуудангийн хаяг Утас И-мэйл хаяг Вэбсайт
Орхон
1976
Ò¿¿õýí õºãæèë:

 

Ø  1976 îíä Ýðäýíýò õîòûí Íàéðàìäàë Íîìûí ñàí

Ø  1976 îíä Ýðäýíýò õîòûí íîìûí õóäàëäàà

Ø  1983 îíä Ýðäýíýò õîòûí õ¿¿õäèéí íîìûí ñàí

Ø  1994 îíä äýýðõ 3 áàéãóóëëàãûã íýãòãýæ "Íîìûí òºâ áîëãîí ºðãºæ¿¿ëýí øèíý á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòàíä îðñíîîð íººö áîëîëöîî õ¿÷èí ÷àäëûí áàéäàë ñàéæèð÷ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õºíãºí øóóðõàé áàéäàë äýýøèëëýý.

 


Ýðõýì çîðèëãî

 

Èë¿¿ íýýëòòýé, ÷ºëººòýé, îð÷èí ¿åèéí ¿éë÷èëãýýã àøèãëàí ºðãºæ¿¿ëýí õ¿í á¿ðò ìýäýýëýë õ¿ðãýõ çàìààð íèéãýìä èäýâõèòýé, ìýäëýãòýé èðãýíèéã òºëºâø¿¿ëýõ

 

 

Çîðèëò

 

Ø  Íîìûí òºâèéã Ìýäýýëýë-îëîí íèéòèéí íýýëòòýé òºâ áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ

Ø  Íîìç¿éí ìýäýýëëèéã àâòîìàòæóóëà, ëàâëàãàà ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýý áèé áîëãîõ

Ø  Íîì õºìðºãèéã íèéãýì õóâü õ¿íèé ýðýëò õýðýãöýýíä òóëãóóðëàííîìîîð òóõàé á¿ð áàÿæóóëàí ìýäýýëëèéí áààçûã ºðãºæ¿¿ëýõ

Ø  Èíòåðíýòèéã ìýäýýëëèéí øèíý õýðýãë¿¿ð áîëãîí àøèãëàõàä õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûã ñóðãàõ àæëûã ºðãºæ¿¿ëýõ

 

Áèäíèé ýðìýëçýë:

 

Õýðýãëýã÷èéí ýðõ àøãèéí òºëºº

Óíøëàãà ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûí òºëºº

Õàðèëöàí àøèãòàé ò¿íøëýëèéí òºëºº

Øèíýëýã á¿õýíä ñóðàëöàõûí òºëºº

 


Òóñ òºâ íü 22 àæèëëàãñàäòàé. ¯¿íýýñ íîìûí ñàí, íîìç¿éí ìýðãýæëýýð äýýä áîëîâñðîëòîé 9, òóñãàé äóíä áîëîâñðîëòîé 2, магистр 2, Ñî¸ëûí òýðã¿¿íèé àæèëòàí  8 àæèëëàæ áàéíà.
 Номын сангийн үндсэн фондондоо нийт 31000 номтой үүнээс монгол ном 23000, орос ном 7300, англи ном 800 номтой байна.
Уíøëàãà, ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãàà, ÷ºëººò öàãèéí ÷èãëýëýýð Íèèòèéí, Õ¿¿õäèéí,  Ãýð á¿ëèéí, Òîãòìîë õýâëýë, Ãýðýýð íîì îëãîõ, "Âèðòóàëü-Ãàäààä õýë”-íèé òàíõèì, Èíòåðíýò-ìýäýýëýë, Äýíæ áàã äàõü ñàëáàð Íîìûí ñàí,  Õ¿íèé õºãæèë òºâ äýõü ñàëáàð Íîìûí ñàí ãýñýí òºðºëæñºí 8 òàíõèìààð íýã çýðýã 180 ãàðóé õ¿íä ¿éë÷ëýõ ò

Íèéòèéí óíøëàãûí òàíõèì

  

Íèéòèéí óíøëàãûí òàíõèì íü íîìûí õºìðºãèéã íèéãýì õóâü õ¿íèé ýðýëò õýðýãöýýíä òóëãóóðëàí øèíý íîì áîëîí ìýäýýëëèéí áààçûã áàÿæóóëàí, óíøèã÷äûí äóíä çîõèîõ ìýäýýëýë, ñî¸ë ÷ºëººò öàãèéí àæëûã ºðãºæ¿¿ëæ, ëàâëàãàà ìýäýýëëèéí õàìòàðñàí ¿éë÷èëãýýã ÿâóóëíà.

 

 


Áèä òàíòàé:

·        Çºâëºãºº ºãºõ ¿éë÷èëãýý: Óíøèã÷äûã íîìûí ñàíã àøèãëàõàä íü òóñëàõ, òýäíèé ñîíèðõäîã ÷èãëýëýýð ÿìàð ÿìàð øèíý íîì ãàð÷ áàéãàà òóõàé ìýäýýëýë ºãºõ

·        Íîì çîõèîëûã ñóðòàë÷ëàõ ÑÎÒÀ-ûã çîõèîí áàéãóóëàõàä òàíòàé õàìòàð÷ àæèëëàõ áîëíî.

Íèéòèéí óíøëàãûí òàíõèìûí áîëîìæ:

ü Æèëä 2500 áàéíãûí óíøèã÷, äàâõàðäñàí òîîãîîð 18000 õ¿íä 22000 íîì îëãîæ áàéíà.

ü ªäºð òóòàì ¿éë÷ëýõ 6000 ãàðóé íýðèéí îéðûí ôîíäîîð 90 õ¿íä çýðýã ¿éë÷ëýõ áîëîìæòîé.

ü Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí äýýæèñ 108 áîòü, Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîâ÷îîí 9 áîòü, Ë. Ò¿äýâèéí 30 áîòü çýðýã õàéëòûí ýëåêòðîí ëàâëàãààòàé.

ü Íîìûí ñàí õºìðºãèéã íèéãýì, õóâü õ¿íèé ýðýëò õýðýãöýýíä íèéö¿¿ëýí áàÿæóóëæ, ìýäýýëëèéí áààçûã ºðãºæ¿¿ëæ àæèëëàæ áàéíà.

ü Òà õ¿ññýí íîì, õýâëýëèéí ìàòåðèàëàà õóâèëæ, îëøðóóëæ àâàõ áîëîìæòîé.

 

Õ¿¿õäèéí óíøëàãûí òàíõèì

Íîìûí òºâ, ñóðãóóëü, áàãø ñóðàã÷äûí õàìòûí ¿éë àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýõ çîðèëãûí õ¿ðýýíä

ªñâºð ¿åèéã áèå äààæ íîì óíøèõ àðãà áàðèëä ñóðãàõ, íîìòîé íºõºðë¿¿ëýõ, íîìûí ñàíä ñóóõ àÿòàé òîõèòîé íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ òýäãýýðèéí ÷ºëººò öàãèéã çºâ áîëîâñîí ºíãºð¿¿ëýõ, õè÷ýýëýýð ýçýìøñýí øèíæëýõ óõààíû ¿íäñèéã ã¿íçãèéð¿¿ëæ, õ¿¿õäýä ìýäýýëýë õ¿ðãýõ, óíøëàãà ¿éë÷èëãýýíèé îëîí òàëò àæëûã 1-8 àíãèóäûí äóíä çîõèîí ÿâóóëæ áàéõ ýðõýì çîðèëò òàâèí àæèëëàæ áàéíà.

Áèäíèé íººö áîëîìæ:

ü  Íýãýí çýðýã 45 õ¿¿õäýä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé. ªäºð òóòàì ¿éë÷ëýõ 3721 íîìûí îéðûí ôîíäòîé.

ü  Áóñàä òàíõèìààñ îíöëîã äàâóó òàë íü óíøèã÷ ä¿¿ íàð ìààíü õ¿ññýí íîìîî ººðñ人 ñîíãîí àâ÷ óíøèõ ÷ºëººò ñîíãîëòîé.

ü  Õ¿¿õýä áàãà÷óóäûí ýðýëò õýðýãöýýíä òóëãóóðëàí æèëä 60-70 íýðèéí 300-350 ãàðóé øèíý íîìîîð ôîíäîî áàÿæóóëäàã.

ü  ̺í ñóðàã÷äûí ¿íäýñíèé áè÷èã ñî¸ëîî äýýäëýõ, óëàìæëàëò ¸ñ çàíøëûã ñýðãýýí õºãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí óíøèã÷äûí íàñ, ñýòãýõ¿éí îíöëîãò òîõèðñîí òàíèí ìýäýõ¿é, çàí çàíøèë, ýð¿¿ë ìýíä, óðàí çîõèîëûí ñýäâýýð æèëä 10-13 òºðëèéí óðàëäààí òýìöýýíèéã çîõèîí ÿâóóëæ ýíýõ¿¿ àðãà õýìæýýíäýý îéðîëöîîãîîð 800-1000 îð÷èì õ¿¿õäèéã õàìðàí îðîëöóóëäàã.


Ãýð á¿ëèéí òàíõèì

 

Òóñ òºâ íü èðãýäýä íîì õýâëýë, ìýäýýëëýýð ¿éë÷ëýõ, ìýäëýã áîëîâñðîëîî äýýøë¿¿ëýõýä íü òóñëàõ ¿¿ðýã á¿õèé òºðèéí ºì÷èéí îðîí íóòãèéí áàéãóóëëàãà þì.

 

Ìàíàé òàíõèì òà á¿õýíäýý äàðààõ ¿éë÷èëãýýã ñàíàë áîëãîæ áàéíà.

îõèëîã îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýí èðãýäýä ìýäýýëëèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéíà.

2. Ном зүйн үйлчилгээ

-         Нийтийн уншлагын танхимаас шинэ номын мэдээг 32 нэрийн 42 ширхэг номоор гаргалаа.

-          Байгууллагын гадаа цонхны завсар гаргах үзэсгэлэнгийн хуваарийг гарган танхим  болон хуваарийн дагуу  номын үзэсгэлэнг  48 удаа  925   ширхэг номоор гаðгалаа.

-         Орон нутгийн ТВ, FM-ээр шинэ номын мэдээ болон байгууллагын тухай танилцуулгыг 24   удаа ТВ-ээр,  20 удаа сонинд бусад сурталчилгааг 4 удаа  хийж ЛХА телевизийн "Таван өнцөг” нэвтрүүлэгт оролцож Соёлын талаарх төр засгийн бодлого, номын сангийн хуулийн хэрэгжилт, соёлын орчин үеийн стандарт аргачлал, аймгийн иргэдийн соёлын талаарх үнэлэмж сэтгэлгээний талаар, "Тэнгэр” ТВ-ийн номын баярын талаарх нэвтрүүлэгт оролцож өнөөгийн номын санд хамрагдаж байгаа уншигчийн талаарх мэдээ мэдээллийг өглөө.

Номын сангийн нийт номыг номын сангийн LIB
Архангай
1945

Архангай аймгийн төв номын сан


Архангай аймгийн төв номын сан нь 1945 онд анх 800 боть номтой орон тооны 1 ажилтантайгаар байгуулагдан аймгийн иргэдэд түүх соёлын үнэт өв болох ном хэвлэлийг сурталчлах, танилцуулах, хадгалах, хамгаалах, өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг гүйцэтгэж ирсэн билээ. Тус номын сангийн эрхлэгчээр Архангай аймгийн Ихтамир сумын харъяат үргэлжилсэн үгийн болон Хүүхдийн зохиолч, яруу найрагч Цэрэнжавын Уламбаяр ажиллаж байлаа. Түүхийн урт хугацаанд номын сан нь өргөжин хөгжиж өнөөгийн түвшинд хүрсэн байна. Өдгөө тус номын сан нь 70000 гаруй боть номын баялаг сан хөмрөгтэй орон тооны 9 ажиллагсадтай үндсэн фонд, нийтийн уншлагын танхим, хүүхдийн уншлагын танхим, интернет кафе гэсэн чиглэлээр жилд нийт 140000-150000 байнгын уншигчдад 54000-60000 ширхэг ном хэвлэлээр үйлчилдэг. 2007 оноос интернетийн сүлжээнд холбогдон интернет үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх, электрон каталогийг зохион байгуулж эхэлсэн ба энэ нь номын сангийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, боловсронгуй болгож уншигчдын мэдээлэл олж авах боломжийг бүрдүүлж байна 2013 онд Хүүхдийн номын ордон баригдаж 9-р сарын 1-ний өдрөөс үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд хүүхэд залуусыг ном хэвлэл болон мэдээллээр хангах, тэдний мэдлэг хэрэгцээнд зориулсан үйлчилгээ үзүүлж байна. Хүүхдийн номын ордон нь хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон үйлчилгээний төрөлжсөн 60 суудалтай, ХУТ, Гэр бүлийн танхим, Их мэдэх танхим, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн танхим, Интернет танхим, Үзэсгэлэнгийн нийт 6 танхимтай. Номын сан нь аймгийн нийт иргэдийг мэдээллээр хангах, ном хэвлэлийг хадгалах, сурталчлах, өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлж, дэлхий нийтийн жишигт нийцсэн  орчин үеийн технологитой. Номын өргөө мэдээллийн төв болох эрхэм зорилго тавин ажиллаж байна.

Бүтэц зохион байгуулалт

Нийт номын тоо:128775

 Үнийн дүнгээр: 76,584,374

  <!-- [endif] -->Фондын хадгалалт хамгаалалт:

<!-- [if !supportLists] -->·        <!-- [endif] -->2014 оны 4-р улирал болон 2015 оны 1-р улиралд захиалсан сонин, сэтгүүлийг үдэж хавтаслан үндсэн фондод 25 нэгж сонин, 7 нэгж сэтгүүлийг шилжүүлэн данс бүртгэлд авлаа.

<!-- [if !supportLists] -->·        <!-- [endif] -->Улиралд 1 удаа, жилдээ 4 удаа их цэвэрлэгээ хийж фондын номуудын тоосыг унагаж цэвэрлэлээ.

<!-- [if !supportLists] -->·        <!-- [endif] -->Нийт 185 урагдаж гэмтсэн ном хэвлэлийг нурууг үдэж, сэлбэн засалт хийж уншлагад гаргасан.

<!-- [if !supportLists] -->·        <!-- [endif] -->1970-1991 оны бүх сонин болон Архангайн үнэн 1959-1969 оны сонинг дугаараар нь үдэж, хавтсыг шинэчлэн архивт байрлуулав.

<!-- [if !supportLists] -->·        <!-- [endif] -->2015 оны 2-р улиралд захиалсан өдөр тутмын хэвлэлийн 4 нэгж сонинг үдэж хаягжууллаа.

<!-- [if !supportLists] -->2.   <!-- [endif] -->Фондын баяжилт

              "Номын коллектор” ХХК , БСШУЯ, байгууллага, иргэдээс хандивласан   130 нэр төрлийн 206 ширхэг номыг номын сан- номзүйн ангиллаар ангилж, техник ажиллагааг хийж, номын нэг бүрчилсэн бүртгэлд дансалж , уншлагын танхим, үндсэн фондод хуваарилан олгов.

            Хуудас нь салж, урагдаж, гэмтсэн 95 ширхэг номын нурууг үдэж цэгцлэв. Мөн 2015 оны 3-р улиралд захиалсан өдөр тутмын 4 нэгж сонинг А.Оюунцэцэг, Л.Өсөхбаяр нар манаач П. Төмөрбаатартай хамтран үдэж хавтасласан. 

 

  Мэдээлэл түгээх –Уншлага үйлчилгээ

 

Нийтийн номын сан нь 2015 оны 11 дүгээр сарын 15-ний өдрийн байдлаар 1096 уншигч шинээр бүртгэж, 28730 ирэгсдэд 62702 номоор үйлчилж,                       уншигч–хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж буй оюуны эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн соёлч , хөнгөн шуурхай үйлчилгээг эрхэм зорилго болгон ажиллаж байна.

 

Нийтийн уншлагын танхимд:Нийт 500 уншигч шинээр бүртгэж 10000 ирэгсдэд 20000 ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнээр үйлчиллээ.

 

Хүүхдийн уншлагын танхимд:Нийт 472 уншигч шинээр бүртгэж 13508 ирэгсдэд 30262 номоор үйлчилсэн байна.

 

Гэрээр ном олголт:Нийт 3487 ирэгсдэд 6400ном, тогтмол хэвлэлээр үйлчилсэн байна.

 

"Их мэдэх” танхимд:Цэцэрлэгийн  3-6 насны хүүхдүүд, ЕБС-ийн 1-3-р  ангийн сурагчдын нас, сэтгэхүйн онцлогт нийцүүлэн тэдний оюун ухаан, хэл яриа, танин мэдэхүйг хөгжүүлэх зорилгоор нийт 560 хүүхдэд 1120 номоор үйлчиллээ.

 

Интернет танхимд: 14-өөс дээш насны 1360хүүхэд, 18-аас дээш насны 125 оюутан, залууст интернет-цахим мэдээллийн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэв.

 

Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ:Нийт 121 уншигч шинээр бүртгэж 778 ирэгсдэд 6040ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнээр үйлчилсэн байна.

 

"Миний номын өргөө” танхим:

 

ЯХИС-ийн "Миний номын өргөө” хөтөлбөрт Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд 1,2 дугаар ээлжинд нийт 32 хүүхдийг хамрууллаа. Тус хөтөлбөр нь цэцэрлэгт хамрагдаагүй 5 настай хүүхдүүдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрт хамрагдах хугацаанд хүүхэд бүр гэр бүлийн орчинд ном-тоглоомын 10 багцыг судлан сургуульд бүрэн бэлтгэгдэх юм.

 


 


 

 

 

 

 


 


 Лавлагаа, мэдээллийн ажил

 

Иргэд, уншигч, үйлчлүүлэгчдийг хүссэн мэдээллийг цаг тухай бүрт нь нийтийн номын сангийн архивт хадгалагдаж буй сонин, сэтгүүлээс шүүн лавлагаа өгч үйлчилсэн.Үүнд:

 

              2012-2014 оны өдрийн сонин 12 нэгж , 2011-2014 оны төрийн мэдээлэл сэтгүүл 12 нэгж, 2013 оны Архангайн амьдрал сонин

 

              1970-1990 оны "Намын үнэн” сонин 49 нэгж, 1968-1990 оны Архангайн амьдрал сонин 28 нэгж, 2008-2014 оны "Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл 16 нэгж, 2014 оны 1 нэгж, 2014 оны "Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл 2 нэгж, нийт 70 нэгж сонин, сэтгүүл

 

Төрийн мэдээлэл 1996-2004 оны сэтгүүл, Архангайн амьдрал 2000- 2014 оны сонин, сэтгүүл

 

              "Намын үнэн” сонин 1970-1980 он, "Архангайн амьдрал” 1960-1975 он, "Төрийн мэдээлэл” 2010-2014 оны сэтгүүл

 

            1960-1995 оны "Архангайн амьдрал” сониноос Тээврийн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойд зориулан тус салбарын түүхтэй холбогдол бүхий мэдээлэл

 

            Архангайн үнэн сонины 1959-1990 оны 30 нэгж сонин, Төрийн мэдээлэл 2012-2014 оны 6 нэгж сонин, сэтгүүл

 

            Төрийн мэдээлэл, хууль зүйн мэдээлэл сэтгүүлээс хууль тогтоолын картын сан зохион байгуулж, "Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийн 2013-2014 оны дугааруудаас уншигч үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээт мэдээллийг шүүн өгч ажиллалаа.

 

            11 дүгээр сард "Төрийн мэдээлэл”, "Хууль зүйн мэдээлэл сэтгүүл”- ийн 2014 оны дугаарууд,  "Архангайн үнэн” 1960-1990 он, "Архангайн амьдрал” сонины 2012-2014 оны дугаарууд, "” Архангайн толь” сонины 2012-2014 оны дугааруудаас уншигчдын хэрэгцээт мэдээллийн лавлагаа өгч үйлчилсэн.

           Аймгийн нийтийн номын сангийн вэбсайт болох library.ar.gov.mn сайтад цаг үеийн шинэ шинэ мэдээлэл, номын сангаас зохион явуулж буй бүхий л үйл ажиллагаа, арга хэмжээ, хөтөлбөрүүд мөн уншигч үйлчлүүлэгчид хэрэгцээтэй мэдээллээр баяжуулж байна мөн Мэдээлэл технологийн ажилтан Б.Ариунзаяа 2015 он Monbiblio програм, компьютерийн хэрэглээний талаар нийт 14 удаа ганцаарчилсан болон утсаар зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 

 

 

              Үндсэн фондын 647 нэр төрлийн 680 ном, нийтийн уншлагын танхимын ойрын фондын 210 нэр төрлийн 234 номыг электрон каталогит шивж орууллаа.

Аймгийн Нийтийн номын сан дээр ЯХИС-ийн "Миний номын өргөө” төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Архангай аймаг дахь Японы Хүүхдийг ивээх сангаас зохион байгуулсан "Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь төсөл 2012-2016” –ийн хүрээнд зохион байгуулсан 2 өдрийн сургалтанд захирал О.Мөнхтуяа, хүүхдийн номын санч А.Ундармаа нар хамрагдлаа.

 

 

 

1-р сарын 13-16-ны өдрүүдэд ЯХИС –ийн "Миний номын өргөө” төслийн хүрээнд Өвөрхангай аймагт зохион байгуулсан туршлага солилцох уулзалт-аялалд хүүхдийн номын санч А. Ундармаа оролцсон.

 

 

 

Аймгийн Нийтийн номын сан дээр ЯХИС-ийн "Миний номын өргөө” хөтөлбөр хэрэгжихтэй холбогдуулан 4-р сарын 8-9-ны өдрүүдэд ЯХИС-аас зохион байгуулсан "Идэвхжүүлэгчдийн хариуцлага-хамтын ажиллагаа” сэдэвт 2 өдрийн сургалтанд хүүхдийн номын санч А.Ундармаа Улаанбаатар хотноо хамрагдав.

 

4-р сарын 23-нд Аймгийн ХГБХХ-ээс "Хүүхэд, хамгааллын дэлхийн 7 хоног”-т зориулан зохион байгуулсан "Улаанбаатар” их сургуулийн сэтгэл судлаач, доктор профессор Т.Намжил багшийн  "Гэр бүлийн боловсрол” сэдэвт 2 цагийн сургалтанд хүүхдийн номын сан А.Ундармаа, Л.Өсөхбаяр, үйлчлэгч Ё.Алтантариа нар хамрагдлаа.

 

Монгол улс дахь ЮНЕСКО-гийн салбараас МУ-ын 21 аймагт зохион байгуулсан "Хариуцлагатай залуу манлайлагч” сэдэвт 2 хоногийн сургалтанд мэдээлэл-технологийн ажилтан Б. Ариунзаяа хамрагдсан.

 

9-р сарын 3-ны Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хүрээнг аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан "Бичиг хэргийн ажилтнуудын сургалт”-нд мэдээлэл-технологийн ажилтан Б. Ариунзаяа хамрагдсан.

 

9-р сард Японы хүүхдийг ивээх сангаас зохион байгуулсан "Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь ” төсөл 5-6 настай хүүдийн сургууль бэлтгэгдсэн байдлыг судлах судалгааны арга зүйн сургалтанд фондын номын санч, ном зүйч, каталогич Л.Өсөхбаяр хамрагдлаа.

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН НИЙТИЙН НОМЫН САН

 

2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

 

 

Мэдээлэл түгээх –Уншлага үйлчилгээ

 

Нийтийн номын сан нь 2015 оны 11 дүгээр сарын 15-ний өдрийн байдлаар 1096 уншигч шинээр бүртгэж, 28730 ирэгсдэд 62702 номоор үйлчилж, уншигч–хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж буй оюуны эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн соёлч , хөнгөн шуурхай үйлчилгээг эрхэм зорилго болгон ажиллаж байна.

 

Нийтийн уншлагын танхимд:Нийт 500 уншигч шинээр бүртгэж 10000 ирэгсдэд 20000 ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнээр үйлчиллээ.

 

Хүүхдийн уншлагын танхимд:Нийт 472 уншигч шинээр бүртгэж 13508 ирэгсдэд 30262 номоор үйлчилсэн байна.

 

Гэрээр ном олголт:Нийт 3487 ирэгсдэд 6400ном, тогтмол хэвлэлээр үйлчилсэн байна.

 

"Их мэдэх” танхимд:Цэцэрлэгийн  3-6 насны хүүхдүүд, ЕБС-ийн 1-3-р  ангийн сурагчдын нас, сэтгэхүйн онцлогт нийцүүлэн тэдний оюун ухаан, хэл яриа, танин мэдэхүйг хөгжүүлэх зорилгоор нийт 560 хүүхдэд 1120 номоор үйлчиллээ.

 

Интернет танхимд: 14-өөс дээш насны 1360хүүхэд, 18-аас дээш насны 125 оюутан, залууст интернет-цахим мэдээллийн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэв.

 

Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ:Нийт 121 уншигч шинээр бүртгэж 778 ирэгсдэд 6040ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнээр үйлчилсэн байна.

 

"Миний номын өргөө” танхим:

 

ЯХИС-ийн "Миний номын өргөө” хөтөлбөрт Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд 1,2 дугаар ээлжинд нийт 32 хүүхдийг хамрууллаа. Тус хөтөлбөр нь цэцэрлэгт хамрагдаагүй 5 настай хүүхдүүдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрт хамрагдах хугацаанд хүүхэд бүр гэр бүлийн орчинд ном-тоглоомын 10 багцыг судлан сургуульд бүрэн бэлтгэгдэх юм.

 


 

ХҮҮХДИЙН УНШЛАГЫН ТАНХИМЫН АНГИЙН УНШЛАГА

 

2015 онд Хүүхэд "Ном” хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх, хүүхэд багачуудыг номтой нөхөрлүүлэх, тэдний ном унших үйл явцыг дэмжин, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ангийн уншлагыг тусгай хувиарын дагуу зохион байгууллаа. Ангийн уншлагад идэвхитэй оролцсон сургууль ангиудаас дурдвал:

 

Хүмүүн 1-р сургуулийн Ч.Цэнд-Аюуш багштай 4в анги, Ганчимэг багштай 4д анги, Энхцэцэг багштай 3г анги, 1-р сургуулийн Э. Долгордорж багштай 4б анги, 1-р сургуулийн Ш. Мөнхболор багштай 4а анги, Хүмүүн 2-р сургуулийн Мөнхбилэг багштай 6в анги, Хүмүүн 2-р сургуулийн Долгорсүрэн багштай 3а анги, Бадамдорж багштай 8б анги, Нандинцэцэг багштай 1а анги, Я. Уугандэлгэр багштай 3г анги, Д.Лхам багштай 2б анги, Б. Лхамаа багштай 3в, Д.Анх туяа багштай 3д анги, И.Эрдэнэтуул багштай 4в анги, Д. Нандинцэцэг багштай 2а анги, Д. Нарантөгс багштай  2в анги, А. Мягмарсүрэн багштай 2г анги, Дэлгэрзаяа багштай 4г анги, Эрдэнэчимэг багштай 5в анги,       Ч. Батжаргал багштай 1б анги,      Л. Энхмаа багштай 5б анги,          Т. Мандах багштай 4б анги,                 Ч. Даваачимэг багштай 5а анги, М. Отгонтөгс багштай 1а, Г. Батжаргал багштай 1в анги, А. Оюунчимэг багштай 4а анги, И. Зул багштай 5б анги, Ж. Баярсайхан багштай 1г анги, 4-р сургуулийн 4-р сургуулийн  Ж.Аззаяа багштай 4б анги, 4-р сургуулийн Алтанцэцэг багштай 6а анги, IV сургуулийн Цэрэндэжид багштай 6б анги, Билгүүн сургуулийн 6в зэрэг ангиуд тогтмол ангийн уншлага хийж, номын тэмдэглэл хөтөлж хэвшсэн.

 

Номын үзэсгэлэн –Мэдээлэл сурталчилгаа:

 

Уншигчдын оюуны эрэлт хэрэгцээ нийцүүлэн шинэ болон төрөлжсөн номын үзэсгэлэнг 59 удаа гаргаж, олон нийтэд сурталчиллаа. Үүнд :

 

Нийтийн уншлагын танхим:

 

Англи хэлний дүрэм, англи хэл эхлэн суралцагсдад зориулсан гарын авлага, номын үзэсгэлэн

 

"Гэр гэртээ тогооч” хоолны номын үзэсгэлэн

 

Техникийн шинжлэх ухааны номын үзэсгэлэн

 

 Хүүхдийн танин мэдэхүйн комикс номын үзэсгэлэн

 

"Дэлхийн хүүхдийн эрдэнэсийн сан”-цуврал номын үзэсгэлэн

 

 Дэлхийн сонгодог зохиолын  50 боть номын үзэсгэлэн

 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан  "Монгол ёс заншлаа дээдэлье” сэдэвт номын үзэсгэлэн

 

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт "Эмэгтэйчүүд- эрүүл мэнд” сэдэвт үзэсгэлэн

 

Монгол цэргийн өдөрт зориулсан " Цэргийн жанжнууд сэдэвт үзэсгэлэн”

 

10. "Таны танин мэдэхүйд” сэдэвт үзэсгэлэн

 

     11. "Дэлхийн шилдэг 50 боть” номын үзэсгэлэн

 

     12. Монголын сонгомол уран зохиол "

 

     13. "Гадаадын хүүхдийн уран зохиол”

 

   Цахим мэдээ мэдээлэл, сурталчилгаа

 

            Аймгийн нийтийн номын сангийн вэбсайт болох library.ar.gov.mn сайтад цаг үеийн шинэ шинэ мэдээлэл, номын сангаас зохион явуулж буй бүхий л үйл ажиллагаа, арга хэмжээ, хөтөлбөрүүд мөн уншигч үйлчлүүлэгчид хэрэгцээтэй мэдээллээр баяжуулж байна.

 

 Үүнд: Номын тухай сонирхолтой баримтууд, Үнэгүй ном, Ном унших ашиг тусын тухай 10 зөвлөмж, Яруу найргийн тэмцээн боллоо, Хүүхэд багачуудын заавал унших номын жагсаалт, Маш сонирхолтой өвөрмөц шийдэлтэй номын тавиурууд, Хүн төрөлхтний түүхийг өөрчилсөн 10 ном, Хүүхдийн шинэ ном хэвлэгдэн гарлаа, Урилга, Үндэсний бичиг үсгийн баяр, Миний номын өргөө, Дэнж хотойтол сайхан наадаарай, Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе, Соёл урлагийн ажилтнуудын баярын мэнд хүргэе, Номын баяр, Номын баяр тэмдэглэн өнгөрүүллээ зэрэг мэдээ, мэдээллүүд багтана.

 

                                           Лавлагаа, мэдээллийн ажил

 

Иргэд, уншигч, үйлчлүүлэгчдийг хүссэн мэдээллийг цаг тухай бүрт нь нийтийн номын сангийн архивт хадгалагдаж буй сонин, сэтгүүлээс шүүн лавлагаа өгч үйлчилсэн.Үүнд:

 

              2012-2014 оны өдрийн сонин 12 нэгж , 2011-2014 оны төрийн мэдээлэл сэтгүүл 12 нэгж, 2013 оны Архангайн амьдрал сонин

 

              1970-1990 оны "Намын үнэн” сонин 49 нэгж, 1968-1990 оны Архангайн амьдрал сонин 28 нэгж, 2008-2014 оны "Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл 16 нэгж, 2014 оны 1 нэгж, 2014 оны "Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл 2 нэгж, нийт 70 нэгж сонин, сэтгүүл

 

Төрийн мэдээлэл 1996-2004 оны сэтгүүл, Архангайн амьдрал 2000- 2014 оны сонин, сэтгүүл

 

              "Намын үнэн” сонин 1970-1980 он, "Архангайн амьдрал” 1960-1975 он, "Төрийн мэдээлэл” 2010-2014 оны сэтгүүл

 

            1960-1995 оны "Архангайн амьдрал” сониноос Тээврийн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойд зориулан тус салбарын түүхтэй холбогдол бүхий мэдээлэл

 

            Архангайн үнэн сонины 1959-1990 оны 30 нэгж сонин, Төрийн мэдээлэл 2012-2014 оны 6 нэгж сонин, сэтгүүл

 

            Төрийн мэдээлэл, хууль зүйн мэдээлэл сэтгүүлээс хууль тогтоолын картын сан зохион байгуулж, "Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийн 2013-2014 оны дугааруудаас уншигч үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээт мэдээллийг шүүн өгч ажиллалаа.

 

            11 дүгээр сард "Төрийн мэдээлэл”, "Хууль зүйн мэдээлэл сэтгүүл”- ийн 2014 оны дугаарууд,  "Архангайн үнэн” 1960-1990 он, "Архангайн амьдрал” сонины 2012-2014 оны дугаарууд, "” Архангайн толь” сонины 2012-2014 оны дугааруудаас уншигчдын хэрэгцээт мэдээллийн лавлагаа өгч үйлчиллээ.

 

                                 Мэргэжил, арга зүйн ажил:

 

Фондын номын санч, номзүйч каталогич Л.Өсөхбая

Баянхонгор
1963
Баянхонгорын номын сангийн түүх
Баянхонгорын номын сангийн фонд
Баянхонгорын номын сангийн үйлчилгээ
Баянхонгорын номын сангийн лавлагаа, номзүйн ажил
Баянхонгорын номын сангийн мэдээллийн технологи
Баянхонгорын номын сангийн хүний нөөцийн асуудал
Баянхонгорын номын сангийн удирдлагын асуудал
Баянхонгорын номын сангийн санхүүжилт
Баянхонгорын номын сангийн дүрэм, журам
Баянхонгорын номын сангийн үйл ажиллагааны тайлан
Баянхонгорын номын сангийн эрх зүйн актууд
Баянхонгорын номын сангийн үзэл баримтлал
Баянхонгорын номын сангийн удирдлага зохион байгуулалтын баримт бичгүүд
Баянхонгорын номын сангийн аргазүйн материалууд
Баянхонгорын номын сангийн төсөл хөтөлбөр
Баянхонгорын номын сангийн зураг
Баянхонгорын номын сангийн видео
Баянхонгорын номын сангийн бусад зүйлс
132085
88888888
«    10-р сар 2021    »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Үндэсний номын сан

Зуны цагийн хуваарь

/06-09 сар/

Даваа-Баасан: 09:00-17:00

Бямба, Ням: Амарна

Өвлийн цагийн хуваарь

/10-05 сар/

Даваа-Баасан: 09:00-20:00

Бямба, Ням: 09:00-17:00

 

Манай вэб сайт танд таалагдаж байна уу?


 
 

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-p хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-4

(+976) 70112396

976-11-323100

director@nationallibrary.mn

www.nationallibrary.mn

Copyright © 2021 Монгол улсын үндэсний номын сан. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.                                       Вэб сайтыг: "Онлайн Хүрээ" ХХК | Хөгжүүлэгч: Aureola